Zoom Zoom! Flyin’ Miata takes their Exomotive Exocet Sport back to Miatas at MRLS – this time sporting an FMII turbo kit! Photo by Got Blue Milk